تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

                                                                                                                        
                                                                 http://baranemehr.persiangig.com/Edame-matlab.gif
                                                

نقد و بررسی کتاب ریاضی ششم - فصل چهارم - عدد های تقریبی

در این فصل  موضوعات زیر بررسی گردیده است:

مفهوم تقریب

روش قطع کردن

تبدیل  کسر به عدد اعشاری با تقریب خواسته شده

مفهوم خطا در تقریب زدن

گرد کردن

مقایسه دو روش گرد کردن و قطع کردن

نمایش تقریبی اعداد بر روی محور

محاسبات تقریبی

ترتیب انجام عملیات ریاضی

در صفحه 62 مثال زیر آورده شده است:

(فرض کنید)  دقت خط کشی که فقط واحد های سانتی متر را دارد 1 سانتی متر است. یعنی این خط کش کمتر از یک سانتی متر را مشخص نمی کند.

چون دقت خط کش های دانش آموزان میلی متر است. بهتر بود مثال دیگری ذکر می شد.

در سوالی پرسیده شده دقت اندازه گیری کیلومتر شمار را بیان کنید؟ به نظر نمی رسد دانش آموزان  با مفهوم کیلومتر بر ساعت آشنایی داشته باشند.

در آزمایشگاه مدرسه ترازویی وجود دارد که وزن )جرم) اجسام را با دقت 1/ 0 گرم تعیین می کند. دو گلوله فلزی کوچک به وزن  )جرم ( 23 / 3 گرم، 62 / 12 گرم را با این ترازو وزن می کنیم. ترازو وزن آنها را با چه عددی هایی نشان می دهد؟

این سوال در دومین صفحه درس تقریب مطرح شده است. که به نظر می رسد بیش از این ها باید با دانش آموز کار شود تا دانش آموز  قادر به پاسخ گویی به این سوال باشد. (ظاهرا اشتباهی در اینجا قرار گرفته است.)

در این فصل صفحه 64 مفهوم تقسیم اعداد اعشاری تا دو رقم اعشار توضیح داده شده است. در صورتی که در فصل دوم  صفحه 34 از دانش آموز خواسته شده تا حاصل تقسیم های زیر را تا 2 رقم اعشار حساب کنند.

با کمک ماشین حساب برای کسر های زیر یک کسر تقریبا مساوی با 2 بنویسید که صورت یک رقمی باشد.

سوال مناسب و جذابی برای دانش آموزان خواهد بود.

در این فصل در سوالات متعددی به دانش آموز کسری داده شده است و از او خواسته شده است تا با تقسیم صورت بر مخرج کسر عدد اعشاری آن را با تقریب خواسته شده محاسبه کند. دانش آموزان در فصل دوم با تقسیم اعداد اعشاری آشنا شده اند و هدف از این فصل نیز آموزش تقسیم نیست. پس بهتر آن بود تا از دانش آموز خواسته می شد این عملیات را با ماشین حساب انجام دهد و تنها بر روی تقریب زدن عدد حاصل تمرکز کند.

شیوه آموزش تقریب به روش گرد کردن بسیار جالب و مناسب است.

در صفحه 72 چنین سوال مطرح شده است: با استفاده از ماشین حساب و با روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 1/ 0 محل آن کسر ها را روی محور زیر تعیین کنید.

این یکی از بهترین سوالات کتاب است.

                   نقد و بررسی کتاب ریاضی ششم - فصل سوم - هندسه

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

مقایسه دو پاره خط

اندازه گیری پاره خط با واحد های متفاوت

معرفی متر، سانتی متر، میلی متر، کیلومتر

تبدیل واحد ها اندازه گیری طول

کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه

کوتاه ترین فاصله نقطه و یک خط

مقایسه دو زاویه

معرفی درجه و ذکر علت آن

معرفی انواع زاویه

معرفی دو زاویه متقابل به راس، مکمل و متمم

معمولا دانش آموزان  متوسط و ضعیف در تبدیل واحد ها مشکل دارند.

برای تبدیل واحد ها از جدول تناسب استفاده شده، که به نظر می رسد روش مناسبی برای آموزش باشد.

کوتاه ترین فاصله هر نقطه تا یک خط فاصله عمود است. حفظ کردن این جمله برای تمام دانش آموزان  ساده است ولی درک آن برای دانش آموزان  متوسط و ضعیف دشوار است.

در رسم خط عمود از یک نقطه بر یک خط، اگر خط مورد نظر مانند خطوط دفترشان افقی باشد. مشکلی پیش نمی آید. ولی اگر آن خط کمی مایل باشد دانش آموزان دچار مشکل می گردند. در چنین حالتی استفاده از گونیا برایشان دشوار است.

در رابطه با مفهوم درجه، که چرا دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم می کنیم؟ علت را کتاب اینگونه بیان کرده است: این عدد را به این دلیل انتخاب کردند که اگر از روی کره زمین به دو طرف کره خورشید که دایره دیده می شود نگاه کنیم این زاویه باز شده یک درجه است و اگر 360 تا خورشید را کنار هم قرار دهیم یک دور کامل دیده می شود. بنابراین یک درجه مقدار زاویه ای است که از روی کره زمین ضلع های آن در دو طرف خورشید قرار می گیرند.

آیا دانش آموز در سال های گذشته با مفهوم کره آشنایی پیدا کرده است؟

پبشنهاد می گردد علت را با زبانی ساده تر بیان نمایند.

             


  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1392׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc